Gratis frakt over 499,- (maks 35kg)
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-
Gratis frakt over 499,- (maks 35kg) | Stort utvalg | Rask handel

Gtechniq Panel Wipe fjerner rester av polish og sikrer at coatingen vil binde seg direkte til overflaten. Anbefales før bruk av forseglinger som Gtechniq C1 og Gtechniq EXO.

Leveres på 500ml sparyflaske

Kommentarer

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Ikke innånd damp. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. IKKE framkall brekning. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Datablad

Gtechniq Panel Wipe Slow Evaporation

På lager, 1-3 dagers leveringstid
249,-
Vennligst velg

Gtechniq Panel Wipe fjerner rester av polish og sikrer at coatingen vil binde seg direkte til overflaten. Anbefales før bruk av forseglinger som Gtechniq C1 og Gtechniq EXO.

Leveres på 500ml sparyflaske

×